KEK visie wijkaanpak

Het team gebouwde omgeving heeft in 2022 de KEKKE Wijkaanpak opgesteld. Hierin beschrijven ze de visie en aanbevelingen van young professionals t.a.v. de wijkaanpak van het Klimaatakkoord.

In het regeerakkoord wordt de wijkaanpak kort aangestipt, maar lijkt aandacht te verliezen aan de focus op individuele oplossingen zoals een hybride-warmtepomp. Wij maken ons daar zorgen over, aangezien een collectieve aanpak essentieel is als onderdeel van de oplossing. Dit vraagt om een langere termijnaanpak door een gebiedsaanpak-bril, losgekoppeld van politieke wispelturigheid. Ga bij een keuze voor een collectieve of individuele aanpak uit van de laagste maatschappelijke kosten, beide aanpakken zijn nodig. Het is een gemiste kans als je het collectieve voordeel van de wijkaanpak niet volledig gaat benutten. Onze aanbevelingen zijn de volgende:

  • Gemeentes kunnen in een gebiedsgerichte aanpak beter inzetten op ‘natuurlijke’ ontwikkelingen in een gebied of buurt. Zoals restwarmte of koude van utiliteitsgebouwen, nieuwbouw- en transformatieprojecten of aanleggen van collectieve WKO’s. Wij zien dat deze kansen nog te weinig worden benut.
  • Stimuleer gemeentes om de contouren van zones zelf te bepalen in plaats van op basis van CBS-wijken. Dit zijn niet altijd de meeste logische grenzen omdat warmteoplossingen zich niet per se aan CBS-grenzen houden. Doe collectief wat collectief kan en individueel wat individueel moet. Doe dit op wijkniveau waar het per wijk kan en anders per buurt of per straat.
  • Centraliseer op regio niveau kennis, ervaring en slagkracht, bijvoorbeeld met een regionaal warmtebeheer/ontwikkel-bedrijf. Met name kleinere en middelgrote gemeentes kunnen hiervan profiteren. Door dit regionaal aan te vliegen kunnen de laagste maatschappelijke kosten worden behaald. Uitgangspunten zijn leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.
  • Stimuleer als landelijke overheid lokale initiatieven. Door middel van subsidies voor de ontwikkelkosten, onrendabele top en garanties. De regionale warmtebeheerbedrijven kunnen helpen bij het professionaliseren van initiatieven.
  • Geef in de nieuwe Warmtewet gemeentes de ruimte om alle mogelijke organisatievormen toe te passen die aansluiten bij de behoeftes van particulieren. Denk aan de ene kant aan geheel coöperatieve warmtebedrijven, PPS constructies tussen buurtinitiatieven, gemeentes en commerciële bedrijven of samenwerkingen tussen professionele ontwikkelaars en buurtinitiatieven. En aan de andere kant volledig commerciële warmtenetten en alles daartussen in. De focus ligt nu nog te veel op de grote commerciële bedrijven.
  • Neem als gemeente in de vergelijking van een collectieve aanpak met een individuele oplossing ook systeemintegratie mee, om netcongestie te voorkomen. Collectieve warmte kan enorme flexibiliteit bieden aan het energiesysteem die individuele systemen doorgaans niet kunnen bieden.
  • Benut als gemeente het beschikbare arbeidspotentieel in de wijk of buurt. Er zijn landelijk verschillende initiatieven om inwoners te betrekken in het werken in de wijk.

Meer informatie over deze visie en het sectorteam gebouwde omgeving is te vinden op deze pagina!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *