KEK is georganiseerd in verschillende sectorteams: elektriciteit, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, arbeidsmarkt en onderwijs. Vrijwel alle KEK ambassadeurs maken deel uit van een sectorteam. De sectorteams fungeren als kennispool en komen bijeen voor bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis en informatie, het opstellen van opiniestukken, of het organiseren van evenementen en campagnes.

Elektriciteit

Sectorleads

Anton Tijdink

Anton werkt als Electricity Market Analyst bij TenneT.


Thijs ten Brinck

Sinds april 2018 betrokken bij KEK en met het elektriciteitsteam stukken gereviewd, aannames nagerekend en input geleverd aan de klimaattafel voor elektriciteit. Via WattisDuurzaam.nl daarnaast het brede klimaatakkoord in wording verdedigd dan wel becommentarieerd, met name op de thema’s waterstof, CCS en beprijzing van CO2-uitstoot.


Line van Kesteren

Sinds april 2018 ben ik betrokken bij het elektriciteitsteam van KEK als rechterhand van Stefan de Vos. Samen hebben we deelgenomen aan de elektriciteitstafel en cross-sectorale sessies voor de eerste ronde van het klimaatakkoord (voorstel voor hoofdlijnen klimaatakkoord). Met het KEK Elektriciteits sectorteam bereidden we de elektriciteitstafels voor, hebben we een manifest geschreven over de visie van young professionals op de doelen voor de elektriciteitssector voor 2030 en 2050, en heb ik een “KEK on tour”-sessie over elektriciteit georganiseerd.

Gebouwde Omgeving

Sectorleads

Het sectorteam Gebouwde omgeving zet zich in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. KEK heeft sinds vorige januari 2022 (opnieuw) een plek aan de klimaattafels van de gebouwde omgeving gekregen! Zowel in de Klimaatraad, die adviezen over het totale klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving uitbrengt, als de samenwerkingstafel ‘Utiliteitsbouw’ deelt KEK haar visie. Hiermee krijgen Young Professionals van KEK een belangrijke stem in de ontwikkeling en uitvoering van het klimaatbeleid.

Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam en hier voor de visie Kekke Wijkaanpak.

Nieuwsgierig geworden en wil je kennis maken of een keer meepraten met het sectorteam? Stuur een berichtje naar één van de Sectorleads, Joep en Peter. Zij vertellen je graag meer!

Joep Poot

“De energietransitie dicht bij huis brengen, daar krijg ik energie van! In mijn functie als Projectleider Energietransitie bij de gemeente Leeuwarden houd ik mij bezig met complex beleid en ambities vertalen in concrete projecten, programma’s en vooral resultaten. Dat is ook mijn insteek als Sectorlead Gebouwde Omgeving bij de KEK: zorgen dat wij als organisatie een concrete bijdragen leveren aan de CO2-reductie in de gebouwde omgeving!”


Peter Gabriëls

“De gebouwde omgeving is de plek waar we wonen, werken en recreëren. Het verduurzamen van die omgeving kan ons zoveel bieden; een gezonde leefomgeving met ruimte voor mens en natuur. De energietransitie gaat niet van de één op de andere dag. Ik werk daarom met veel enthousiasme samen met young professionals in de sector om knelpunten te bespreken, te inspireren en oplossingen aan te kaarten bij de ambassadeurs en de overheid.” Peter werkt als Senior Projectmanager bij Dutch Green Building Council, waar hij werkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland via projecten over duurzame financiering en duurzaamheidscertificering.


Industrie

Bijna de helft van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zware industrie. De sector staat daarom voor een enorme uitdaging en speelt een essentiële rol in de energietransitie. Gelukkig gaan de ontwikkelingen binnen de sector snel en werken er veel young professionals die graag bij willen dragen aan de transitie.
Ben jij een young professional werkzaam in de industriesector en op zoek naar inspiratie over hoe je binnen jouw organisatie aan de slag kan gaan met duurzaamheid? Sluit je dan aan bij het industrie team!

Uitgangspunten
Het industrieteam van KEK biedt een platform voor deze young professionals waar zij ervaringen uit kunnen wisselen en kennis op kunnen doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het organiseren van (online) themaborrels en lezingen, maar ook door het schrijven van artikelen. Uitdagingen die op dit moment actueel zijn binnen de sector, zijn bijvoorbeeld Carbon Capture & Storage, elektrificatie van industriële processen, alternatieve bronnen voor hoge-temperatuur warmte en omschakeling naar niet-fossiele feedstock. Binnen het sectorteam industrie willen we vooral kijken naar bestaande en toekomstige oplossingen.

Sectorleads

Sanne Honée

Sanne is Energy Transition Trainee bij ORMIT Nederland. “Tijdens mijn studie heb ik de richting Corporate Sustainability gekozen met het idee dat je de meeste duurzame impact kan maken, daar waar ook veel CO2 wordt uitgestoten. Ik vind het dan ook erg leuk om mij binnen KEK in te zetten voor de sector industrie.” Aankomend jaar zal het Industrie team zich focussen op positiviteit: van cynisme naar oplossing.


Gabriëlle Smith

Gabriëlle werkt als consultant bij Climate Neutral Group, waar ze dagelijks verschillende soorten bedrijven begeleid in het verduurzamen van hun organisatie. Dit doet ze door bedrijven inzicht te geven in hun CO2-emissies en reductieplannen op te stellen om in lijn te komen met de Nederlandse en wereldwijde klimaatdoelen. Als Sectorlead wil ze zoveel mogelijk young professionals stimuleren om bij te dragen aan de verduurzaming van de industrie.


Wisse ten Bosch

Wisse werkt als Consultant Carbon Neutral Design bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Hij houdt zich bezig met het verduurzamen van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, infrastructuur en civiele werken, zowel in ontwerpen als in aanbestedingen.

Mobiliteit

Het sectorteam Mobiliteit zet zich in voor de verduurzaming van de mobiliteit. Onze ambassadeurs hebben een diverse achtergrond en expertise, van elektrische laadinfrastructuur tot verduurzaming van de luchtvaart. Ze werken bij ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lokale overheden, adviesbureaus of als zelfstandige. We zetten ons dan ook in de breedte van de mobiliteitssector in. De transitie naar elektrisch vervoer is daarin heel belangrijk, maar ook hoe we het mobiliteitssysteem anders kunnen inrichten en hoe we onnodige verplaatsingen kunnen voorkomen. Klik hier voor de volledige visie van het sectorteam.

Nieuwsgierig geworden en wil je kennis maken of een keer meepraten met het sectorteam? Stuur een berichtje naar een van de Sectorleads, Janneke en Stijn. Zij vertellen je graag meer!

Sectorleads

Janneke de Vries

Janneke werkt als Project Manager Duurzame Logistiek bij TNO. In 2017 behaalde ze haar Master of Science in Neurobiology aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren werkte ze mee aan meerdere publicaties binnen het logistieke werkveld.


Stijn Altena

Stijn werkt als adviseur stedelijke bereikbaarheid en duurzame mobiliteit voor een adviesbureau. Hij is in 2018 afgestudeerd als planoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook woont. Stijn gaat graag het gesprek aan over de duurzame bereikbaarheid van onze steden en alles wat daarbij kan helpen. Denk aan een goed openbaar vervoersaanbod en fietsvoorzieningen, maar ook deelmobiliteit en sturend parkeerbeleid zijn thema’s die hem interesseren. Stijn kan je ook helpen om in contact te komen met de juiste inhoudelijke expert binnen het mobiliteitsteam van KEK.

Landbouw

Sectorleads

Pieter van Hout

Werkzaam bij ZLTO als Expert Duurzame Innovatie en Dataficatie. Gepassioneerd over natuur, landbouw, klimaat en innovatie – strateeg, creatief, verbinder en systeemdenker.


Maureen de Haan

Werkzaam bij FME – de ondernemersvereniging van de technologische industrie- voor het Cluster het Agri & Food en de vereniging GMV: agrifood machinebouwers. Gepassioneerd over Agri Food Tech innovatie voor een duurzame wereld – verbinder, vernieuwer en vol enthousiasme.

Arbeidsmarkt & Onderwijs


De jonge professionals in het team Arbeidsmarkt & Onderwijs zien een groot verschil tussen de ambities die geformuleerd zijn in het klimaatakkoord en de RES’en ten opzichte van het daadwerkelijke beschikbare arbeidspotentieel. Met dit team willen we zorgen dat deze verschillen kleiner worden en dat er tegelijkertijd meer mensen gaan werken in de sectoren die de energietransitie moeten gaan realiseren. Oftewel de uitvoerbaarheid van de energietransitie vergroten.


Uitgangspunten
De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel lijkt één van de grootste uitdagingen te worden rondom het slagen van de energietransitie. De tekorten die er al zijn, in combinatie met de tekorten die worden voorspeld, zijn enorm. Als we niet oppassen kan dit leiden tot vertraging bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Tegelijkertijd creëert de energietransitie ook veel nieuwe banen en biedt het kansen voor het versterken van (landelijke) regio’s door decentrale energieopwekking. Lees hier de volledige uitgangspunten van het sectorteam Arbeidsmarkt & Onderwijs.


Behaalde successen

  • Structurele vertegenwoordiging van jongeren bij de landelijke taakgroep arbeidsmarkt & scholing van het klimaatakkoord.
  • Meegeschreven aan het adviesplan ‘En nu…Daden!’ dat in februari 2021 is overhandigd aan demissionair premier Mark Rutte door de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) en Mariëtte Hamer (SER).
  • Presentatie over jongerenperspectief op het klimaat gehouden op de dag van het klimaatakkooord.
  • Deelgenomen aan de expertsessies van MVO Nederland/Goldschmeding foundation ten behoeve van toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt op het gebied van ciruculaire economie.


Sectorleads

Zeb Bergsma

Zeb werkt als consultant arbeidsmarkt, onderwijs en economie bij Wise Up Consultancy. Hij houdt zich hier o.a. bezig met projectmanagement, beleidsontwikkeling, advies en onderzoek. Zijn affiniteit ligt bij vraagstukken rondom de energietransitie. Daarbij kijkt hij vooral naar de ‘human side of business’, want uiteindelijk is veranderen mensenwerk.


Fons Janssen

Fons is net afgestudeerd bij de Wageningen Universiteit in de biotechnologie en zoekt momenteel zijn eerste baan aan het zoeken in de landbouw en/of industrie sector. Fons is lid van de FNV, want hij vindt het belangrijk dat er veel goede groene banen komen in Nederland voor een duurzaam herstel. De collectieve problemen bij verschillende sectoren vergen zowel persoonlijke als collectieve oplossingen in de arbeidsmarkt die vergrijst en het onderwijs dat digitaliseert.